Có một loại văn hóa đang hũy hoại dân tộc Việt Nam

  • Posted on: 30 October 2018
  • By: tran thi

Video nầy thực hiện rất đúng thời kỳ hiện nay tại đất nước  tại Viet Nam CS và lời khuyên chân thành của người thực hiện. Hy vọng mọi người trong nước thức tỉnh càng sớm càng tốt

https://www.youtube.com/watch?v=2TLHeuDcGP0&t=20s